1. Muzeum, teatr, koncert lub kino wyszukasz w górnym rozwijanym menu. W pierwszej kolejności wybierz miasto.
  2. Aby znaleźć bilety na wystawę, spektakl, koncert lub film , wybierz interesujący Cię zakres dat.
  3. Filtry umożliwiają też wybór konkretnych miejsc, dzięki czemu w prosty i szybki sposób kupisz bilety na koncert lub do kina, teatru czy muzeum.
  4. Wystawy, koncerty, spektakle i filmy możesz też sortować po dacie, ocenie lub popularności.

Bilety na wydarzenia z udziałem Anna Biniak

Brak wydarzeń w najblizszym czasie.

Anna Biniak

8.19
(192 oceny)

Absol­wentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Aka­de­mii Muzycz­nej im. I.J. Pade­rew­skiego w Pozna­niu. Ukoń­czyła wokalne kursy mistrzow­skie u Prof. Hanno Bla­schke (Mona­chium), Prof. Leopolda Spit­zera (Wien), Edith Mathis (Sal­zburg). Współ­pra­co­wała z Teatrem Wiel­kim. Przez cztery sezony brała udział w nie­miec­kiej pro­duk­cji musi­calu „Skrzy­pek na dachu” Jerry’ego Bocka (niem. tytuł „Ana­te­vka”) z nie­miecką agen­cją arty­styczną KONZERTDIREKTION – Land­graf, wystę­pu­jąc w Niem­czech, Austrii, Szwaj­ca­rii, Bel­gii, Holan­dii i we Wło­szech. Nagry­wała rów­nież spek­ta­kle tele­wi­zyjne dla dzieci u boku nie­za­po­mnia­nej Kry­styny Feld­man. Ostat­nimi laty kon­cer­tuje pre­zen­tu­jąc się w sze­ro­kim reper­tu­arze od muzyki oratoryjno-kantatowej przez operę, ope­retkę i musical.

Nie wiesz na co się wybrać?

Zadzwoń do nas, pomożemy!