Marek Zgaiński - zdjęcie

Marek Zgaiński

8,4 / 10

5 oddanych głosów

Wiek: 61 lat

Wykształ­ce­nie (kul­tu­ro­znaw­stwo na UAM) nie pozwo­liło mu zaro­bić zła­ma­nej zło­tówki, imał się więc róż­nych zajęć – od gra­nia i śpie­wa­nia na uli­cach, do kie­ro­wa­nia roz­gło­śnią radiową…

Debiu­to­wał jako nasto­la­tek pio­senką o miło­ści i temu tema­towi pozo­stał wierny do dziś, jed­nak pierw­szy tomik wier­szy – „Dosko­nały nie­zna­jomy” (1985) – uka­zał rów­nież jego fascy­na­cję nar­ko­ty­kami, muzyką roc­kową i bar­dziej zło­żo­nymi rela­cjami spo­łecz­nymi. Trzy lata póź­niej, w zbio­rze opo­wia­dań „Podroby”, wyeks­po­no­wał jesz­cze wątek atro­fii ide­ałów kontr­kul­tury i topos drogi – w sen­sie meta­fo­rycz­nym, ale też dosłow­nie rozu­mia­nej, poko­ny­wa­nej na motocyklu.

1 stycz­nia 1990 zaka­zał sobie pisa­nia i zare­je­stro­wał się jako bez­ro­botny. W kolej­nej deka­dzie, w ramach „usług dla lud­no­ści”, tłu­ma­czył tek­sty pio­se­nek Boba Dylana, The Doors i innych wyko­naw­ców, publi­ko­wane w serii „Poeci rocka”, pisał felie­tony do tygo­dnika „Wprost”, w zie­lo­no­gór­skim Radiu Zachód nagry­wał repor­taże (kilka nagród na festi­wa­lach pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych), wspól­nie z Artu­rem Belin­giem, w Teatrze Lubu­skim, wysta­wił trzy wła­sne sztuki, wydane w zbio­rze „Dra­matki”. Czas spę­dzony w Zie­lo­nej Górze pod­su­mo­wał powie­ścią „Bip bip bip” (bodaj pierw­sza książka w któ­rej funk­cję dia­lo­gów prze­jęły ese­mesy) i z począt­kiem mile­nium wró­cił do Poznania.

Mia­sto nie powi­tało go jak syna mar­no­traw­nego, toteż przez kilka lat szu­kał pracy. W końcu zwią­zał się z Radiem Mer­kury, w któ­rym co dzień publi­kuje felie­ton „Tabletka z krzy­ży­kiem”. Zaczął też pisać słu­cho­wi­ska, reali­zo­wane w Pozna­niu i war­szaw­skim Teatrze Pol­skiego Radia, oraz kom­po­no­wać muzykę ilu­stra­cyjną. Nauczył się grać na per­ku­sji, kon­tra­ba­sie i sak­so­fo­nie teno­ro­wym, korzy­sta­jąc zaś z moż­li­wo­ści, jakie daje wła­sne stu­dio dźwię­kowe, nagrywa w nim swoje pio­senki – któ­rych nie publi­kuje w Internecie.

Często występuje w:
Spektakle z udziałem tego aktora:

Sylwester 2018: spektakl „Nago w kisielu” oraz koncert bluesowo – jazzowy Marka Zgaińskiego

Komedia

Spędź Sylwestra z Moim Teatrem!

Pakiet: spektakl „Nago w kisielu” Marka Zgaińskiego w obsadzie: Anna Biniak i Izabella Tarasiuk oraz koncert bluesowo – jazzowy Marka Zgaińskiego

O spektaklu:
Jest takie polskie przekleństwo – „Obyś nie miał znajomości”. I wygląda na to, że brak znajomości jest o wiele gorszy od „Obyś się smażył w piekle” bo piekło jest iluzoryczne, a brak znajomości konkretny. Bohaterki komedii „Nago w kisielu” nie mają znajomości, wiodą nudne życie bez perspektyw, aż tu nagle pojawia się szansa na wielką zmianę. Być może jedyną. Pojawia się ON. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć do czego dwie kobiety są w stanie posunąć się, żeby nie przepuścić tej szansy, to zapraszamy na spektakl.

Po koncercie możliwość dalszej zabawy przy muzyce. Konsumpcja we własnym zakresie.

Szczegóły

Andrzejki w pakiecie: "Randka w ciemno" oraz koncert Marka Zgaińskiego

Komedia

"Randka w ciemno"
Ta przewrotna komedia jest próbą odpowiedzi na zasadnicze pytanie – jak uniknąć nudy i rutyny w małżeństwie z dwudziestoletnim stażem, albo jak do tego nie dopuścić, gdy związek dopiero się zaczyna. Mamy nadzieję, że przedstawienie rozbawi Was i pozwoli uniknąć sporych kosztów związanych z wizytami w gabinetach terapeutycznych.Koncert Marka Zgaińskiego
na którym, miedzy innymi można będzie posłuchać premierowych piosenek z najnowszej płyty „ ½ h z życia mężczyzny” Marka Zgaińskiego w wykonaniu autora, a towarzyszyć mu będzie na gitarze elektrycznej Marta Wolczecka.

Szczegóły

Koncert piosenek Boba Dylana

29 października o godz. 20.00 odbędzie się specjalny koncert piosenek Boba Dylana w tłumaczeniu i wykonaniu Marka Zgaińskiego. Zapraszamy!

Szczegóły

Zaduszki bluesowe

Zapraszamy na wyjątkowy akustyczny, zaduszkowy koncert. Będą stare bluesy, wspomnienia i piękne improwizacje Mateusza na gitarze. I niepowtarzalna atmosfera. Jak zwykle.

Szczegóły

Randka w ciemno oraz recital Marka Zgaińskiego

Komedia

Pakiet: spektakl „Randka w ciemno” oraz recital Marka Zgaińskiego „Trzeba uważać na serce”.

„Randka w ciemno”, scenariusz i reżyseria Marek Zgaiński
Obsada : Katarzyna Węglicka i Tadeusz Falana

Ta przewrotna komedia jest próbą odpowiedzi na zasadnicze pytanie – jak uniknąć nudy i rutyny w małżeństwie z dwudziestoletnim stażem, albo jak do tego nie dopuścić, gdy związek dopiero się zaczyna. Mamy nadzieję, że przedstawienie rozbawi Was i pozwoli uniknąć sporych kosztów związanych z wizytami w gabinetach terapeutycznych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Trzeba uważać na serce”

To okazja posłuchania męskich zabarwionych lekką ironią tekstów o życiu w znaczeniu ogólnym, w wykonaniu Marka Zgaińskiego, który również objawi swój talent gitarzysty i harmonijkarza ustnego

Szczegóły