Olsztyn Green Festival 2024

Olsztyn
CRS Ukiel

ZEW się budzi festiwal 2024

Lesko
Stadion Miejski

Komediowa Gala Charytatywna

Gdańsk
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina

Musicalowy Pamiętnik

Warszawa
Teatr WAM

STUDIO WAM

Warszawa
Teatr WAM

KALYANI School Edition

Warszawa
Teatr Syrena

Wyśpiewać historię - dziesięciolecie tęczowego śpiewania chóru Voces Gaudii

Warszawa
Muzeum Historii Polski

Bitwa o Broadway

Gdynia
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Niesamowite przygody 10 skarpetek

Toruń
Teatr Muzyczny w Toruniu

Kongo

Warszawa
Teatr Capitol

Co Jest Grane Festival 2024

Warszawa
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

CZARODZIEJSKI FLET. PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI / WOLFGANG AMADEUS MOZART

Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie

Legendy warszawskie

Warszawa
Teatr Capitol

Komedia odlotowa, czyli lumbago

Warszawa
Teatr Capitol

Sfora | Muzyczne Kolonie: Unlearning

Rajgród
Ośrodek Wypoczynkowy Knieja i Energetyk

NIENASYCENI

Warszawa
Garnizon Sztuki

Alicja w Krainie Snów

Warszawa
Teatr Ateneum

Bezmatek, reż. Patryk Warchoł

Warszawa
Komuna Warszawa

Paryski wieczór

Toruń
Teatr Muzyczny w Toruniu

Kuguar. Musical

Toruń
Teatr Muzyczny w Toruniu

Merylin Mongoł

Warszawa
Teatr Ateneum

VICTORIA / True Woman Show

Warszawa
Garnizon Sztuki

Etran de L'Aïr (Niger) - Jedyny Koncert w Polsce

Warszawa
Pardon, To Tu

Cesarz

Warszawa
Teatr Ateneum

DIVA 2. Lament królowej

Łódź
Teatr Kamila Maćkowiaka

Chłopcy z Placu Broni

Kraków
Teatr Współczesny w Krakowie

Boeing Boeing

Wrocław
Wrocławski Teatr Komedia

Cudowna terapia

Łódź
Teatr Kamila Maćkowiaka

L’ITALIANA IN ALGERI / GIOACCHINO ROSSINI

Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie

GRA

Warszawa
Garnizon Sztuki

Zło­ta nić

Spektakl dla widzów 12+ Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu „Zło­ta nić", w re­ży­se­rii i cho­re­ogra­fii ko­lek­ty­wu twór­cze­go: Mag­da­le­ny Pasz­kie­wicz, Ja­nu­sza Ada­ma Bie­drzyc­kie­go i Wik­to­ra Mo­ra­czew­skie­go, w wy­ko­na­niu Se­nio­ral­no-Mło­dzie­żo­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, na sce­nie Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi. „Zło­ta nić” to nie spek­takl, to spo­tka­nie lu­dzi, któ­rych dzie­li prze­paść po­ko­le­nio­wa. Spo­tka­nie o re­la­cjach i o tym, jak rysy i pęk­nię­cia w na­szym ży­ciu, stwa­rza­ją nas na nowo i przy­bie­ra­ją szla­chet­ne od­cie­nie, po­wo­du­jąc, że sta­je­my się sil­niej­si i pięk­niej­si. W prze­mi­ja­niu nie ma nic złe­go, to na­tu­ral­na część na­sze­go ży­cia. Nie­któ­rzy z nas chcąc stać się do­sko­nal­szy­mi, po­dej­mu­ją co­dzien­ną wal­kę z nie­usta­ją­cy­mi wy­zwa­nia­mi. Kie­dy się po­tknie­my, kie­dy się roz­pad­nie­my na mi­lion ka­wał­ków, to dzię­ki „zło­tej nici” mo­że­my na nowo się po­zbie­rać, na nowo po­skle­jać. Mo­że­my uczyć się i sta­wać na nowo, z no­wym do­świad­cze­niem, no­wym zło­tym spo­iwem. Sta­ra­my się od­kryć na­sze ser­ce, du­szę wszech­świa­ta, cza­sa­mi jed­nak ten pęd za nie­wi­docz­nym ce­lem, po­wo­du­je upa­dek. Za szyb­ko, za ła­two... Premiera spektaklu została zre­ali­zo­wa­na dzię­ki środ­kom otrzy­ma­nym w ra­mach sty­pen­dium ar­ty­stycz­ne­go Mia­sta Ło­dzi. Premiera spektaklu zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. ________________________________ Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki - ak­tor, tan­cerz, cho­re­ograf, re­ży­ser, in­struk­tor te­atral­ny. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Hu­ma­ni­stycz­ne­go ze spe­cja­li­za­cją Kul­tu­ro­znaw­stwo, folk­lo­ry­sty­ka, et­no­lo­gia, te­atro­lo­gia i fil­mo­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie Ma­rii Cu­rie Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie. Ab­sol­went Za­rzą­dza­nia kul­tu­rą In­sty­tu­tu Teo­rii Li­te­ra­tu­ry, Te­atru i Sztuk Au­dio­wi­zu­al­nych Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Współ­za­ło­ży­ciel i czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Te­atral­ne­go CHO­REA. Czło­nek kur­su „Pe­da­gog w Te­atrze” or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go w War­sza­wie. Sty­pen­dy­sta Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w la­tach 2010 i 2014 oraz Urzę­du Mia­sta Ło­dzi w la­tach 2013 i 2017. Współ­twór­ca pod­ręcz­ni­ka „Tre­ning fi­zycz­ny ak­to­ra - od dzia­łań in­dy­wi­du­al­nych do ze­spo­łu” (2015), stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy z PWS­FTViT, przy wspar­ciu IMIT. Opie­kun ar­ty­stycz­ny i in­struk­tor warsz­ta­to­wy w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym „TAKE OVER: Se­eing young au­dien­ces thro­ugh young pe­ople’s eyes” (2015-2017), re­ali­zo­wa­nym w ra­mach pro­gra­mu Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej „Cre­ati­ve Eu­ro­pe”, przy udzia­le Bri­tish Co­un­cil. Współ­au­tor cho­re­ogra­fii i współ­re­ży­ser spek­ta­kli: „Ko­gu­ty Bor­su­ki i inne Ko­zły” (2010) i „Upa­dek - Psy­cho­So­ma­tic­Gaym" (2010). Po­my­sło­daw­ca i re­ży­ser spek­ta­klu „Brzy­dal” (2013), stwo­rzo­ne­go w ra­mach cy­klu warsz­ta­tów te­atral­no-ta­necz­nych dla mło­dzie­ży za­gro­żo­nej wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym. Po­my­sło­daw­ca i re­ży­ser spek­ta­kli: "Vi­do­mi" (2014), "Ciem­ność. To co jest ukry­te" (2017) i "Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne" (2018), stwo­rzo­nych w ra­mach cy­kli warsz­ta­tów te­atral­nych z udzia­łem osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych. Współ­au­tor cho­re­ogra­fii spek­ta­klu „Stu­dium o Ham­le­tach” (2017), w re­ży­se­rii Wal­de­ma­ra Raź­nia­ka, stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy Te­atru CHO­REA i Aka­de­mii Te­atral­nej w War­sza­wie. Re­ży­ser spek­ta­kli "Wła­śnie tu. Wła­śnie te­raz" (2019) i „iGe­ne­ra­tion?" (2020), re­ali­zo­wa­nych przez mło­dzie­żo­wą gru­pę te­atral­ną. Po­my­sło­daw­ca i ko­or­dy­na­tor pro­jek­tów: „Jak w Ulu” (cykl edu­ka­cyj­no-in­te­gra­cyj­nych, in­ter­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów dla osób nie­wi­do­mych, sła­bo­wi­dzą­cych i mło­dych ani­ma­to­rów z wo­je­wódz­twa łódz­kie­go, 2018); trzech edy­cji „La­bo­ra­to­rium Kre­atyw­ne­go Dzia­ła­nia” (cy­kle in­ter­dy­scy­pli­nar­nych szko­leń i warsz­ta­tów z za­kre­su te­atru, dla pe­da­go­gów, ani­ma­to­rów kul­tu­ry, se­nio­rów i mło­dzie­ży, 2019, 2020, 2021). Od 2014 nie­prze­rwa­nie pro­wa­dzi mło­dzie­żo­wą gru­pę te­atral­ną dzia­ła­ją­cą w Te­atrze CHO­REA. Współ­pra­co­wał m.in. z: neT­The­atre w Lu­bli­nie (Pa­weł Pas­si­ni), Te­atrem Pi­no­kio w Ło­dzi (Kon­rad Dwo­ra­kow­ski), Te­atrem Ci­ne­ma z Mi­cha­ło­wic (Da­riusz Ski­biń­ski), Kor­niag The­atre z Miń­ska (Ew­ge­nij Kor­niag), Ear­th­fall Dan­ce Com­pa­ny z Wa­lii (Jim En­nis), Te­atrem Kana ze Szcze­ci­na, Te­atrem Li­men z War­sza­wy, Te­atrem „A3”, Warsz­ta­ta­mi Te­ra­pii Za­ję­cio­wej w Świd­ni­ku, Sto­wa­rzy­sze­niem In­te­gra­cji Spo­łecz­nej, Uni­wer­sy­te­tem im. J.J.Lip­skie­go w Te­re­mi­skach, Aca­de­my of Arts and Cul­tu­re w Osi­jek (Chor­wa­cja), Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim (Pe­da­go­gi­ka te­atru), Po­le­skim Ośrod­kiem Sztu­ki (mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt Era­smus +, B.I.G.D.E.A.L.), z mi­strzem Bu­toh Ka­nem Kat­su­rą (Ja­po­nia), cho­re­ogra­fem i tan­ce­rzem Ro­ber­tem Hay­de­nem (USA), re­ży­ser­ką Darą We­in­berg (USA). Wik­tor Mo­ra­czew­ski - kul­tu­ro­znaw­ca, te­atro­log, pe­da­gog te­atral­ny. Ab­sol­went kul­tu­ro­znaw­stwa, spe­cjal­no­ści te­atro­lo­gicz­nej i te­atr w kul­tu­rze współ­cze­snej na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim (Ka­te­dra Dra­ma­tu i Te­atru). W la­tach 2014-2017 zwią­za­ny z Ośrod­kiem Kul­tu­ry „Gór­na” w Ło­dzi, gdzie był współ­or­ga­ni­za­to­rem i uczest­ni­kiem pol­skich i za­gra­nicz­nych pro­jek­tów, m.in. pro­jek­tu „Ra­dar” (2017), re­ali­zo­wa­ne­go me­to­dą Sen­so­ry La­by­rinth The­atre, któ­rej jest cer­ty­fi­ko­wa­nym in­struk­to­rem. Do­świad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie oraz eu­ro­pej­ski cer­ty­fi­kat zdo­był uczest­ni­cząc w mię­dzy­na­ro­do­wym te­atral­nym pro­jek­cie Ri­tu­al Bey­ond Ro­ots, od­by­wa­ją­cym się w ra­mach pro­gra­mu Era­smus+ w Ru­mu­nii i pod­czas za­gra­nicz­nych pro­jek­tów, m.in. w Ca­lyp­so - il te­atro per il so­cia­le (Wło­chy). W la­tach 2015-2018 współ­pra­co­wał z In­sty­tu­tem Te­atral­nym im. Mie­czy­sła­wa Hert­za w Ło­dzi. W 2016 roku zaj­mo­wał się ad­ap­ta­cją tek­stu i dra­ma­tur­gią do spek­ta­klu Anny Ci­chy-Fa­ty­gi "Ku wiel­kie­mu mo­rzu" w re­ży­se­rii Jac­ka Or­łow­skie­go. We współ­pra­cy z In­sty­tu­tem, w ra­mach pro­jek­tu „(m)Ło­dzi”, przy­go­to­wał rów­nież wy­sta­wę fo­to­gra­ficz­ną „7.15 p.m.”. Wy­sta­wa była czę­ścią jego pra­cy li­cen­cjac­kiej ("Te­atr 7.15 w łódz­kim Ho­te­lu Grand. Opis pro­jek­tu"), po­świę­co­nej hi­sto­rii te­atrów w łódz­kim Grand Ho­te­lu. Od 2017 roku współ­pra­cu­je z Fa­bry­ką Sztu­ki w Ło­dzi i Te­atrem CHO­REA przy pro­jek­tach ar­ty­stycz­nych, edu­ka­cyj­nych i spo­łecz­nych. Wła­śnie tej for­ma­cji te­atral­nej po­świę­cił swo­ją pra­cę ma­gi­ster­ską ("Pięt­na­ście lat Te­atru CHO­REA. Dzia­łal­ność te­atru w la­tach 2004-2019"). W CHO­REI zre­ali­zo­wał sce­na­riu­sze do spek­ta­klI: "Ciem­ność. To co jest ukry­te" (spek­takl z udzia­łem osób nie­wi­dzą­cych i sła­bo­wi­dzą­cych, 2017), "Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne" (spek­takl dla dzie­ci i mło­dzie­ży, 2018), "iGe­ne­ra­tion?" (spek­takl w wy­ko­na­niu mło­dzie­żo­wej gru­py te­atral­nej, 2020). Był od­po­wie­dzial­ny za re­ży­se­rię i cho­re­ogra­fię spek­ta­klu "Po­win­ni­śmy być... Im­pre­sja na kil­ka cza­sow­ni­ków" (Te­atr CHO­REA, 2021). Jako asy­stent re­ży­se­ra i ak­tor brał udział w spek­ta­klu "Tra­ge­dia Jana" (Te­atr CHO­REA i War­szaw­skie To­wa­rzy­stwo Sce­nicz­ne, 2018) w re­ży­se­rii Wal­de­ma­ra Raź­nia­ka oraz wy­stę­po­wał w spek­ta­klu "Śmierć na gru­szy" (Te­atr CHO­REA, 2021) w re­ży­se­rii Łu­ka­sza Kosa, i kon­cer­cie "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!" (Te­atr CHO­REA, 2021), w re­ży­se­rii Oli Shayi i Jo­an­ny Fi­lar­skiej. Był rów­nież pro­wa­dzą­cym warsz­ta­ty te­atral­no-li­te­rac­kie w ra­mach pro­jek­tu edu­ka­cyj­no-in­te­gra­cyj­ne­go „Jak w ulu!” (Te­atr CHO­REA, 2018) i 3 edy­cji pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go „La­bo­ra­to­rium Kre­atyw­ne­go Dzia­ła­nia” (Te­atr CHO­REA, 2019-2021). W la­tach 2019-2020 współ­pra­co­wał z Klu­bem Na­uczy­cie­la w Ło­dzi, gdzie pro­wa­dził za­ję­cia te­atral­no-li­te­rac­kie dla na­uczy­cie­li. Jako pe­da­gog te­atral­ny współ­pra­cu­je z łódz­ki­mi przed­szko­la­mi i szko­ła­mi. Ko­or­dy­na­tor biu­ra fe­sti­wa­lo­we­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2020 i 2021, ko­or­dy­na­tor me­ry­to­rycz­ny pro­gra­mu "Prze­strze­nie Sztu­ki", re­ali­zo­wa­ne­go od 2021 roku, przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi i Te­atr CHO­REA. Pod­czas stu­diów pro­wa­dził ak­tyw­ną dzia­łal­ność re­cen­zenc­ką, któ­rą roz­po­czął w stu­denc­kich ga­ze­tach fe­sti­wa­lo­wych, wy­da­wa­nych pod­czas Łódz­kie­go Fe­sti­wa­lu Szkół Te­atral­nych oraz Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Te­atru Mło­dych „Dzia­twa”. Pu­bli­ko­wał swo­je tek­sty rów­nież na ła­mach łódz­kich ga­zet - „Ka­lej­do­sko­pu” i „Dzien­ni­ka Łódz­kie­go”. Współ­twór­ca pu­bli­ka­cji po­świę­co­nej 15-le­ciu Te­atru CHO­REA. Mag­da­le­na Pasz­kie­wicz - tan­cer­ka, cho­re­ograf­ka, ma­gi­ster fi­zy­ki, dok­tor nauk eko­no­micz­nych, in­struk­tor­ka tań­ca współ­cze­sne­go, star­sza wy­kła­dow­czy­ni w PWSZ w Skier­nie­wi­cach. Kie­row­nicz­ka ar­ty­stycz­na Te­atru Tań­ca "PRO" w Łódz­kim Dom Kul­tu­ry (od 1998 była zwią­za­na z TT "PRO" jako tan­cer­ka). Naj­waż­niej­sze pre­mie­ry, re­ży­se­ria, współ­cho­re­ogra­fia i ta­niec: "Bor­der­Li­ne" 2007 (de­biut re­ży­ser­ski), "Ro­bo­czo­go­dzi­ny, czy­li Ko­bie­cość Krań­co­wa" 2009, "Hi­sto­rie być może praw­dzi­we" 2012, "Wió­ry lecą!" 2012, "Po­ko­jów­ki" 2013. Ak­tor­ka Te­atru Kil­ku Osób, kie­ro­wa­ne­go przez Ma­ria­na Glin­kow­skie­go. Pre­mie­ry: reż. M. Glin­kow­ski: "Sło­wa po­mie­sza­ne ze sna­mi" (na pod­sta­wie pro­zy po­etyc­kiej Z. Her­ber­ta) 2010; "Or­fe­usz" (in­sce­ni­za­cja po­ema­tu Cze­sła­wa Mi­ło­sza "Or­fe­usz i Eu­ry­dy­ka" oraz tek­stów We­rgi­liu­sza, Z. Her­ber­ta i R. M. Ril­ke­go) 2012. Re­ży­ser­ka i cho­re­ograf­ka spek­ta­kli Te­atru CHO­REA: „Upa­dek. Psy­cho-So­ma­tic-Gaym” (2010), „Brzy­dal” (2013), „Vi­do­mi” (2014), „Ciem­ność. To co jest ukry­te” (2017), „Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne” (2018), "iGe­ne­ra­tion?" (2020). Twór­czy­ni warsz­ta­tów cho­re­ogra­ficz­nych dla mło­dzie­ży nie­wi­do­mej i sła­bo­wi­dzą­cej w pro­jek­tach „Art-Im­pul­sy” (2014), „Vi­do­mi-Kon­ty­nu­acje” (2015). In­struk­tor­ka tań­ca i in­struk­tor­ka warsz­ta­tów te­atral­no-ru­cho­wych w pro­jek­tach: „Jak w ulu!” (2018), "La­bo­ra­to­rium Kre­atyw­ne­go Dzia­ła­nia" (2019, 2020).

Czas trwania: 60 minut

Występują

Realizacja

Twór­cy: Te­atr CHO­REA - Gru­pa Mło­dzie­żo­wa i Se­nio­ral­na Re­ży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Ko­lek­tyw twór­czy - Mag­da­le­na Pasz­kie­wicz, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Wik­tor Mo­ra­czew­ski Mu­zy­ka: Jó­zef Uzdow­ski Ko­stiu­my: Kin­ga Ku­biak Sce­no­gra­fia: Kin­ga Ku­biak, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki Przy­go­to­wa­nie wo­kal­ne: Anna Przy­byt Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski
więcej+

Opinie naszych Widzów

(3)

10/10

Super przedstawienie, bardzo nam sie podobalo!
więcej+

ka.....@gm...il.com | 25.03.2023

7/10

Znakomicie, że osoby w różnym wieku potrafią znaleźć wspólną przestrzeń, na której się spotykają. Podziwiam otwartość zwłaszcza u występujących w spektaklu starszych pań
więcej+

ag.....@gm...il.com | 4.04.2023

4/10

Spektakl seniorów grupy warsztatowej teatru "Chorea" bardzo, bardzo amatorski. Rozumiem potrzebę takich inicjatyw, ale pokazywanie ich za 45 zł to lekkie nadużycie.
więcej+

jl.....@gm...il.com | 26.03.2023

Zło­ta nić

Wydarzenie nie odbywa się w nadchodzącym czasie, ale gdy pojawi się nowy termin, damy Ci znać!

Nasze benefity

Możliwość wymiany rezerwacji najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem

Powiadomienia o zmianie w repertuarze

Zwracamy pieniądze w 24h lub wymieniamy na inny termin w razie odwołania wydarzenia

Nie wiesz na co się wybrać?

Zadzwoń do nas, pomożemy!