Zło­ta nić - zdjęcie Zło­ta nić - zdjęcie Zło­ta nić - zdjęcie

Średnia ocena

7 oddanych głosów

8,0 / 10

Zło­ta nić

Spektakl dla widzów 12+

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu „Zło­ta nić", w re­ży­se­rii i cho­re­ogra­fii ko­lek­ty­wu twór­cze­go: Mag­da­le­ny Pasz­kie­wicz, Ja­nu­sza Ada­ma Bie­drzyc­kie­go i Wik­to­ra Mo­ra­czew­skie­go, w wy­ko­na­niu Se­nio­ral­no-Mło­dzie­żo­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, na sce­nie Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi.

„Zło­ta nić” to nie spek­takl, to spo­tka­nie lu­dzi, któ­rych dzie­li prze­paść po­ko­le­nio­wa. Spo­tka­nie o re­la­cjach i o tym, jak rysy i pęk­nię­cia w na­szym ży­ciu, stwa­rza­ją nas na nowo i przy­bie­ra­ją szla­chet­ne od­cie­nie, po­wo­du­jąc, że sta­je­my się sil­niej­si i pięk­niej­si. W prze­mi­ja­niu nie ma nic złe­go, to na­tu­ral­na część na­sze­go ży­cia. Nie­któ­rzy z nas chcąc stać się do­sko­nal­szy­mi, po­dej­mu­ją co­dzien­ną wal­kę z nie­usta­ją­cy­mi wy­zwa­nia­mi. Kie­dy się po­tknie­my, kie­dy się roz­pad­nie­my na mi­lion ka­wał­ków, to dzię­ki „zło­tej nici” mo­że­my na nowo się po­zbie­rać, na nowo po­skle­jać. Mo­że­my uczyć się i sta­wać na nowo, z no­wym do­świad­cze­niem, no­wym zło­tym spo­iwem. Sta­ra­my się od­kryć na­sze ser­ce, du­szę wszech­świa­ta, cza­sa­mi jed­nak ten pęd za nie­wi­docz­nym ce­lem, po­wo­du­je upa­dek. Za szyb­ko, za ła­two...

Premiera spektaklu została zre­ali­zo­wa­na dzię­ki środ­kom otrzy­ma­nym w ra­mach sty­pen­dium ar­ty­stycz­ne­go Mia­sta Ło­dzi.

Premiera spektaklu zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

________________________________

Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki - ak­tor, tan­cerz, cho­re­ograf, re­ży­ser, in­struk­tor te­atral­ny. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Hu­ma­ni­stycz­ne­go ze spe­cja­li­za­cją Kul­tu­ro­znaw­stwo, folk­lo­ry­sty­ka, et­no­lo­gia, te­atro­lo­gia i fil­mo­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie Ma­rii Cu­rie Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie. Ab­sol­went Za­rzą­dza­nia kul­tu­rą In­sty­tu­tu Teo­rii Li­te­ra­tu­ry, Te­atru i Sztuk Au­dio­wi­zu­al­nych Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Współ­za­ło­ży­ciel i czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Te­atral­ne­go CHO­REA. Czło­nek kur­su „Pe­da­gog w Te­atrze” or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go w War­sza­wie. Sty­pen­dy­sta Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w la­tach 2010 i 2014 oraz Urzę­du Mia­sta Ło­dzi w la­tach 2013 i 2017. Współ­twór­ca pod­ręcz­ni­ka „Tre­ning fi­zycz­ny ak­to­ra - od dzia­łań in­dy­wi­du­al­nych do ze­spo­łu” (2015), stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy z PWS­FTViT, przy wspar­ciu IMIT. Opie­kun ar­ty­stycz­ny i in­struk­tor warsz­ta­to­wy w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym „TAKE OVER: Se­eing young au­dien­ces thro­ugh young pe­ople’s eyes” (2015-2017), re­ali­zo­wa­nym w ra­mach pro­gra­mu Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej „Cre­ati­ve Eu­ro­pe”, przy udzia­le Bri­tish Co­un­cil. Współ­au­tor cho­re­ogra­fii i współ­re­ży­ser spek­ta­kli: „Ko­gu­ty Bor­su­ki i inne Ko­zły” (2010) i „Upa­dek - Psy­cho­So­ma­tic­Gaym" (2010). Po­my­sło­daw­ca i re­ży­ser spek­ta­klu „Brzy­dal” (2013), stwo­rzo­ne­go w ra­mach cy­klu warsz­ta­tów te­atral­no-ta­necz­nych dla mło­dzie­ży za­gro­żo­nej wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym. Po­my­sło­daw­ca i re­ży­ser spek­ta­kli: "Vi­do­mi" (2014), "Ciem­ność. To co jest ukry­te" (2017) i "Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne" (2018), stwo­rzo­nych w ra­mach cy­kli warsz­ta­tów te­atral­nych z udzia­łem osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych. Współ­au­tor cho­re­ogra­fii spek­ta­klu „Stu­dium o Ham­le­tach” (2017), w re­ży­se­rii Wal­de­ma­ra Raź­nia­ka, stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy Te­atru CHO­REA i Aka­de­mii Te­atral­nej w War­sza­wie. Re­ży­ser spek­ta­kli "Wła­śnie tu. Wła­śnie te­raz" (2019) i „iGe­ne­ra­tion?" (2020), re­ali­zo­wa­nych przez mło­dzie­żo­wą gru­pę te­atral­ną. Po­my­sło­daw­ca i ko­or­dy­na­tor pro­jek­tów: „Jak w Ulu” (cykl edu­ka­cyj­no-in­te­gra­cyj­nych, in­ter­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów dla osób nie­wi­do­mych, sła­bo­wi­dzą­cych i mło­dych ani­ma­to­rów z wo­je­wódz­twa łódz­kie­go, 2018); trzech edy­cji „La­bo­ra­to­rium Kre­atyw­ne­go Dzia­ła­nia” (cy­kle in­ter­dy­scy­pli­nar­nych szko­leń i warsz­ta­tów z za­kre­su te­atru, dla pe­da­go­gów, ani­ma­to­rów kul­tu­ry, se­nio­rów i mło­dzie­ży, 2019, 2020, 2021). Od 2014 nie­prze­rwa­nie pro­wa­dzi mło­dzie­żo­wą gru­pę te­atral­ną dzia­ła­ją­cą w Te­atrze CHO­REA. Współ­pra­co­wał m.in. z: neT­The­atre w Lu­bli­nie (Pa­weł Pas­si­ni), Te­atrem Pi­no­kio w Ło­dzi (Kon­rad Dwo­ra­kow­ski), Te­atrem Ci­ne­ma z Mi­cha­ło­wic (Da­riusz Ski­biń­ski), Kor­niag The­atre z Miń­ska (Ew­ge­nij Kor­niag), Ear­th­fall Dan­ce Com­pa­ny z Wa­lii (Jim En­nis), Te­atrem Kana ze Szcze­ci­na, Te­atrem Li­men z War­sza­wy, Te­atrem „A3”, Warsz­ta­ta­mi Te­ra­pii Za­ję­cio­wej w Świd­ni­ku, Sto­wa­rzy­sze­niem In­te­gra­cji Spo­łecz­nej, Uni­wer­sy­te­tem im. J.J.Lip­skie­go w Te­re­mi­skach, Aca­de­my of Arts and Cul­tu­re w Osi­jek (Chor­wa­cja), Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim (Pe­da­go­gi­ka te­atru), Po­le­skim Ośrod­kiem Sztu­ki (mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt Era­smus +, B.I.G.D.E.A.L.), z mi­strzem Bu­toh Ka­nem Kat­su­rą (Ja­po­nia), cho­re­ogra­fem i tan­ce­rzem Ro­ber­tem Hay­de­nem (USA), re­ży­ser­ką Darą We­in­berg (USA).

Wik­tor Mo­ra­czew­ski - kul­tu­ro­znaw­ca, te­atro­log, pe­da­gog te­atral­ny. Ab­sol­went kul­tu­ro­znaw­stwa, spe­cjal­no­ści te­atro­lo­gicz­nej i te­atr w kul­tu­rze współ­cze­snej na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim (Ka­te­dra Dra­ma­tu i Te­atru). W la­tach 2014-2017 zwią­za­ny z Ośrod­kiem Kul­tu­ry „Gór­na” w Ło­dzi, gdzie był współ­or­ga­ni­za­to­rem i uczest­ni­kiem pol­skich i za­gra­nicz­nych pro­jek­tów, m.in. pro­jek­tu „Ra­dar” (2017), re­ali­zo­wa­ne­go me­to­dą Sen­so­ry La­by­rinth The­atre, któ­rej jest cer­ty­fi­ko­wa­nym in­struk­to­rem. Do­świad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie oraz eu­ro­pej­ski cer­ty­fi­kat zdo­był uczest­ni­cząc w mię­dzy­na­ro­do­wym te­atral­nym pro­jek­cie Ri­tu­al Bey­ond Ro­ots, od­by­wa­ją­cym się w ra­mach pro­gra­mu Era­smus+ w Ru­mu­nii i pod­czas za­gra­nicz­nych pro­jek­tów, m.in. w Ca­lyp­so - il te­atro per il so­cia­le (Wło­chy). W la­tach 2015-2018 współ­pra­co­wał z In­sty­tu­tem Te­atral­nym im. Mie­czy­sła­wa Hert­za w Ło­dzi. W 2016 roku zaj­mo­wał się ad­ap­ta­cją tek­stu i dra­ma­tur­gią do spek­ta­klu Anny Ci­chy-Fa­ty­gi "Ku wiel­kie­mu mo­rzu" w re­ży­se­rii Jac­ka Or­łow­skie­go. We współ­pra­cy z In­sty­tu­tem, w ra­mach pro­jek­tu „(m)Ło­dzi”, przy­go­to­wał rów­nież wy­sta­wę fo­to­gra­ficz­ną „7.15 p.m.”. Wy­sta­wa była czę­ścią jego pra­cy li­cen­cjac­kiej ("Te­atr 7.15 w łódz­kim Ho­te­lu Grand. Opis pro­jek­tu"), po­świę­co­nej hi­sto­rii te­atrów w łódz­kim Grand Ho­te­lu. Od 2017 roku współ­pra­cu­je z Fa­bry­ką Sztu­ki w Ło­dzi i Te­atrem CHO­REA przy pro­jek­tach ar­ty­stycz­nych, edu­ka­cyj­nych i spo­łecz­nych. Wła­śnie tej for­ma­cji te­atral­nej po­świę­cił swo­ją pra­cę ma­gi­ster­ską ("Pięt­na­ście lat Te­atru CHO­REA. Dzia­łal­ność te­atru w la­tach 2004-2019"). W CHO­REI zre­ali­zo­wał sce­na­riu­sze do spek­ta­klI: "Ciem­ność. To co jest ukry­te" (spek­takl z udzia­łem osób nie­wi­dzą­cych i sła­bo­wi­dzą­cych, 2017), "Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne" (spek­takl dla dzie­ci i mło­dzie­ży, 2018), "iGe­ne­ra­tion?" (spek­takl w wy­ko­na­niu mło­dzie­żo­wej gru­py te­atral­nej, 2020). Był od­po­wie­dzial­ny za re­ży­se­rię i cho­re­ogra­fię spek­ta­klu "Po­win­ni­śmy być... Im­pre­sja na kil­ka cza­sow­ni­ków" (Te­atr CHO­REA, 2021). Jako asy­stent re­ży­se­ra i ak­tor brał udział w spek­ta­klu "Tra­ge­dia Jana" (Te­atr CHO­REA i War­szaw­skie To­wa­rzy­stwo Sce­nicz­ne, 2018) w re­ży­se­rii Wal­de­ma­ra Raź­nia­ka oraz wy­stę­po­wał w spek­ta­klu "Śmierć na gru­szy" (Te­atr CHO­REA, 2021) w re­ży­se­rii Łu­ka­sza Kosa, i kon­cer­cie "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!" (Te­atr CHO­REA, 2021), w re­ży­se­rii Oli Shayi i Jo­an­ny Fi­lar­skiej. Był rów­nież pro­wa­dzą­cym warsz­ta­ty te­atral­no-li­te­rac­kie w ra­mach pro­jek­tu edu­ka­cyj­no-in­te­gra­cyj­ne­go „Jak w ulu!” (Te­atr CHO­REA, 2018) i 3 edy­cji pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go „La­bo­ra­to­rium Kre­atyw­ne­go Dzia­ła­nia” (Te­atr CHO­REA, 2019-2021). W la­tach 2019-2020 współ­pra­co­wał z Klu­bem Na­uczy­cie­la w Ło­dzi, gdzie pro­wa­dził za­ję­cia te­atral­no-li­te­rac­kie dla na­uczy­cie­li. Jako pe­da­gog te­atral­ny współ­pra­cu­je z łódz­ki­mi przed­szko­la­mi i szko­ła­mi. Ko­or­dy­na­tor biu­ra fe­sti­wa­lo­we­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2020 i 2021, ko­or­dy­na­tor me­ry­to­rycz­ny pro­gra­mu "Prze­strze­nie Sztu­ki", re­ali­zo­wa­ne­go od 2021 roku, przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi i Te­atr CHO­REA. Pod­czas stu­diów pro­wa­dził ak­tyw­ną dzia­łal­ność re­cen­zenc­ką, któ­rą roz­po­czął w stu­denc­kich ga­ze­tach fe­sti­wa­lo­wych, wy­da­wa­nych pod­czas Łódz­kie­go Fe­sti­wa­lu Szkół Te­atral­nych oraz Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Te­atru Mło­dych „Dzia­twa”. Pu­bli­ko­wał swo­je tek­sty rów­nież na ła­mach łódz­kich ga­zet - „Ka­lej­do­sko­pu” i „Dzien­ni­ka Łódz­kie­go”. Współ­twór­ca pu­bli­ka­cji po­świę­co­nej 15-le­ciu Te­atru CHO­REA.

Mag­da­le­na Pasz­kie­wicz - tan­cer­ka, cho­re­ograf­ka, ma­gi­ster fi­zy­ki, dok­tor nauk eko­no­micz­nych, in­struk­tor­ka tań­ca współ­cze­sne­go, star­sza wy­kła­dow­czy­ni w PWSZ w Skier­nie­wi­cach. Kie­row­nicz­ka ar­ty­stycz­na Te­atru Tań­ca "PRO" w Łódz­kim Dom Kul­tu­ry (od 1998 była zwią­za­na z TT "PRO" jako tan­cer­ka). Naj­waż­niej­sze pre­mie­ry, re­ży­se­ria, współ­cho­re­ogra­fia i ta­niec: "Bor­der­Li­ne" 2007 (de­biut re­ży­ser­ski), "Ro­bo­czo­go­dzi­ny, czy­li Ko­bie­cość Krań­co­wa" 2009, "Hi­sto­rie być może praw­dzi­we" 2012, "Wió­ry lecą!" 2012, "Po­ko­jów­ki" 2013. Ak­tor­ka Te­atru Kil­ku Osób, kie­ro­wa­ne­go przez Ma­ria­na Glin­kow­skie­go. Pre­mie­ry: reż. M. Glin­kow­ski: "Sło­wa po­mie­sza­ne ze sna­mi" (na pod­sta­wie pro­zy po­etyc­kiej Z. Her­ber­ta) 2010; "Or­fe­usz" (in­sce­ni­za­cja po­ema­tu Cze­sła­wa Mi­ło­sza "Or­fe­usz i Eu­ry­dy­ka" oraz tek­stów We­rgi­liu­sza, Z. Her­ber­ta i R. M. Ril­ke­go) 2012. Re­ży­ser­ka i cho­re­ograf­ka spek­ta­kli Te­atru CHO­REA: „Upa­dek. Psy­cho-So­ma­tic-Gaym” (2010), „Brzy­dal” (2013), „Vi­do­mi” (2014), „Ciem­ność. To co jest ukry­te” (2017), „Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne” (2018), "iGe­ne­ra­tion?" (2020). Twór­czy­ni warsz­ta­tów cho­re­ogra­ficz­nych dla mło­dzie­ży nie­wi­do­mej i sła­bo­wi­dzą­cej w pro­jek­tach „Art-Im­pul­sy” (2014), „Vi­do­mi-Kon­ty­nu­acje” (2015). In­struk­tor­ka tań­ca i in­struk­tor­ka warsz­ta­tów te­atral­no-ru­cho­wych w pro­jek­tach: „Jak w ulu!” (2018), "La­bo­ra­to­rium Kre­atyw­ne­go Dzia­ła­nia" (2019, 2020).

Na scenie występują między innymi Barbara Całka-Lisek, Lucyna Przybylska, Halina Kaczorowska, Jolanta Szydłowska, Natalia Arabska, Zosia Kędra.

Czas trwania: 60 minut
Źródło zdjęcia: Agnieszka Cytacka

Twórcy

Twór­cy: Te­atr CHO­REA - Gru­pa Mło­dzie­żo­wa i Se­nio­ral­na

Re­ży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Ko­lek­tyw twór­czy - Mag­da­le­na Pasz­kie­wicz, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Mu­zy­ka: Jó­zef Uzdow­ski

Ko­stiu­my: Kin­ga Ku­biak

Sce­no­gra­fia: Kin­ga Ku­biak, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki

Przy­go­to­wa­nie wo­kal­ne: Anna Przy­byt

Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski

Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski

Opinie naszych widzów (3)

 • 10,0/ 10

  Super przedstawienie, bardzo nam sie podobalo!

  ka.....@gm...il.com / 25 marca 2023

 • 7,0/ 10

  Znakomicie, że osoby w różnym wieku potrafią znaleźć wspólną przestrzeń, na której się spotykają. Podziwiam otwartość zwłaszcza u występujących w spektaklu starszych pań

  ag.....@gm...il.com / 04 kwietnia 2023

 • 4,0/ 10

  Spektakl seniorów grupy warsztatowej teatru "Chorea" bardzo, bardzo amatorski. Rozumiem potrzebę takich inicjatyw, ale pokazywanie ich za 45 zł to lekkie nadużycie.

  jl.....@gm...il.com / 26 marca 2023

Teatr Chorea - Adres i dojazd

ul. Tymienieckiego 3, Łódź

http://www.chorea.com.pl/

Kup bilet