Regulamin korzystania z serwisu kicket.com

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego kicket.com oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników serwisu kicket.com. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi oferowanej poprzez serwis kicket.com.

1.3. Serwis kicket.com umożliwia zakup Biletów, Wejściówek i Dostępów online na wydarzenia organizowane przez podmioty trzecie (dalej w treści Regulaminu określanych jako “Organizatorzy”) od Usługodawcy przy pomocy serwisu internetowego, Użytkownikom korzystającym z sieci elektronicznej - pod adresem kicket.com.

1.4. Warunkiem zakupu Biletów, Wejściówek lub Dostępów online za pośrednictwem serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2. Definicje

kicket.com - serwis internetowy, którego administratorem jest Spółka eWejściówki.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-729) przy ulicy Targowej 61/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000579264, REGON 362762198, NIP 1132896755, o kapitale zakładowym wynoszącym 62 500 zł, opłaconym w całości.

Spółka - Spółka eWejściówki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Organizator wydarzenia artystycznego - podmiot przeprowadzający wydarzenie kulturalne, spektakl, sztukę, koncert, na który sprzedawany jest Bilet lub Wejściówka uprawniający do wejścia na wydarzenie, którego sprzedaż odbywa się poprzez serwis kicket.com. Podmiot może również udostępniać wydarzenie online w serwisie kicket.com, na które można zakupić Dostęp online w serwisie.

Rezerwujący/Użytkownik - klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu w serwisie kicket.com.

Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi wstępu na wydarzenie artystyczne Organizatora na konkretny termin. Dokument z przyporządkowanym numerem fotela na widowni lub miejsce siedzące bez numeracji – w razie, gdy obiekt posiada miejsca nienumerowane.

Wejściówka - rodzaj Biletu dający Rezerwującemu możliwość wstępu na wydarzenie artystyczne Organizatora na konkretny termin. Wejściówka nie uprawnia do zajęcia miejsca numerowanego na widowni. Jednakże w razie, gdy pozostaną wolne miejsca na widowni i nie będą już wpuszczani na nie widzowie, posiadacze Wejściówek, obecni już na sali, mogą je zająć. Miejsca wskazywane są przez obsługę widowni, chyba że opis kupowanej wejściówki stanowi inaczej.

Dostęp online (VOD) - audiowizualna usługa medialna, polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi materiałów audiowizualnych (np. w postaci nagranego spektaklu, wykładu, filmu), w celu ich obejrzenia za pośrednictwem platformy kicket.com, w szczególności w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika.

Kod rezerwacji - unikalny ciąg znaków, który widnieje w wiadomości e-mail potwierdzającej zakup Biletów, Wejściówek lub Dostępów online, a także na samym Bilecie/Wejściówce/Dostępie online, pozwalający zidentyfikować transakcję Użytkownika (zakup w serwisie).

Opłata serwisowa - obowiązkowa dodatkowa opłata dodawana do biletów na poszczególne wydarzenia na etapie ich zakupu.

Bilet standard - rodzaj biletu bez uprawnień do zwrotu lub wymiany. Zwrot lub wymiana tylko w momencie odwołania wydarzenia przez organizatora.

Bilet premium - rodzaj biletu uprawniający do rezygnacji z biletów najpóźniej na 24 godziny przed wydarzeniem. Chęć zwrotu należy zgłosić mailowo na adres info@kicket.com z zachowaniem czasu 24 godzin przed wydarzeniem.

Bilet flex - rodzaj biletu uprawniający do możliwości wymiany biletów na inne bilety z oferty portalu do 72 godzin przed wydarzeniem. Chęć wymiany należy zgłosić mailowo na adres info@kicket.com z zachowaniem czasu 72 godzin przed wydarzeniem.

3. Zasady korzystania z serwisu i świadczenia usługi - zakup Biletów i Wejściówek

3.1. Spółka świadczy w szczególności usługę przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w serwisie kicket.com oraz usługę zawierania na odległość umów sprzedaży Biletów, Wejściówek i Dostępów online.

3.2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu kicket.com jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

3.3. W serwisie kicket.com są publikowane oferty zakupu Biletów, Wejściówek oraz Dostępów online na wydarzenia artystyczne.

3.4. Po dokonaniu wyboru Biletów, Wejściówek lub Dostępów online z oferty serwisu kicket.com Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza poprzez podanie danych kontaktowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz opcjonalny numer telefonu.

3.5. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i niewprowadzających w błąd informacji w trakcie korzystania z serwisu kicket.com.

3.6. Po wypełnieniu formularza oraz potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu za pomocą umieszczonego w formularzu tzw. „checkbox” Użytkownik zostaje przekierowany na stronę płatności PayU lub na formularz zakupowy BLIK OneClick jeśli wybrał taką opcję.

3.7. Kwota należności winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, nie później niż w ciągu 10 minut od jej rozpoczęcia. Po upływie tego czasu nieopłacona rezerwacja jest automatycznie anulowana. Proces ten następuje również w momencie negatywnego przebiegu płatności. Przed podaniem numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego prosimy o upewnienie się, że znajdujecie się Państwo na stronach serwisu internetowego PayU, oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://"). Serwis kicket.com nie odpowiada za skutki podania numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego na innych stronach internetowych.

3.8. Po zaksięgowaniu wpłaty, Rezerwujący otrzymuje na podany uprzednio adres e-mail potwierdzenie płatności oraz Bilet, Wejściówkę lub Dostęp online w formie pliku PDF wraz z Kodem rezerwacji.

3.9. Przy wejściu na wydarzenie, należy przekazać wydrukowany Bilet lub Wejściówkę osobom odpowiedzialnym za organizację widowni, lub pokazać Bilet lub Wejściówkę na ekranie telefonu komórkowego. Serwis kicket.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki przesłania Biletu lub Wejściówki wraz z Kodem rezerwacji osobom trzecim, lub za nieuprawnione odebranie Biletów lub Wejściówek przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie Biletu lub Wejściówki i Kodu rezerwacji w wyniku nieostrożności Użytkownika. Serwis kicket.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu lub Wejściówki przez Rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił dane otrzymanego Biletu lub Wejściówki.

3.10. W przypadku zakupu Biletów lub Wejściówek na spektakle teatralne prosimy o punktualność, ponieważ spóźnione osoby nie zostaną wpuszczone na widownię, w wyniku czego nie przysługuje im z tego tytułu możliwość uzyskania rekompensaty.

3.11. Nabywając Bilet lub Wejściówkę, Użytkownik zapewnia sobie wstęp na konkretne wydarzenie odbywające się w danym mieście o określonej godzinie. Wszystkie te informacje znajdują się na Bilecie lub Wejściówce. Usługodawca nie jest zobowiązany do respektowania żądań Użytkownika o dokonanie zmian istotnych elementów Biletu lub Wejściówki, w szczególności zmiany daty, godziny rozpoczęcia oraz danych Użytkownika. Usługodawca jest uprawniony do odmowy dokonania zmian treści zakupionego Biletu lub Wejściówki, w tym zmiany na inne miasto, godzinę lub zmiany danych osobowych Użytkownika.

3.12. Bilety, Wejściówki oraz Dostępy online nabywane przez serwis kicket.com są na okaziciela.

3.13. Fakturę za zakupiony Bilet, Wejściówkę lub Dostęp online mogą Państwo otrzymać w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie serwisu kicket.com. Prośby o ręczne wygenerowanie faktury można kierować na adres info@kicket.com. Automatyczne generowanie faktur jest możliwe poprzez wybranie w polu rezerwacji “Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz uzupełnienie danych do faktury. Faktura generowana automatycznie zostanie przesłana wraz z Biletami, Wejściówkami lub Dostępami online na wskazany przy zakupie adres mailowy.

4. Metody płatności

4.1 Informacja o cenie zakupu Biletu, Wejściówki lub Dostępu online w serwisie ma charakter oferty handlowej. Użytkownik może zostać poinformowany o braku możliwości zakupu biletu.

4.2. Ceny Biletów, Wejściówek lub Dostępów online w serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

4.3. Użytkownik płaci cenę za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU przed otrzymaniem biletu.

4.4. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzanych na stronach internetowych PayU odpowiada PayU, zgodnie ze swoim regulaminem. Regulamin płatności znajduje się na stronie PayU: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/01/Regulamin-pojedynczej-transakcji-platniczej-PayU_2021_04-.pdf

4.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo aktualizacji cen Biletów, Wejściówek, czy Dostępów online znajdujących się w serwisie, wprowadzania nowych biletów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie przed dokonaniem ww. zmian.

5. Zwrot i wymiana Biletów i Wejściówek

5.1. Organizatorzy wydarzeń artystycznych nie przyjmują zwrotu Biletów, Wejściówek i Dostępów online, dlatego też prosimy o rozważne dokonywanie zakupów. Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży Biletów kicket.com, zgodnie z Art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827 ze zm z dnia 24 czerwca 2014 roku), a mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy.

5.2. W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany miejsca wydarzenia, terminu rozpoczęcia wydarzenia przez Organizatora lub w przypadku wykupienia dodatkowej opcji “Biletu premium” i zgłoszenia chęci rezygnacji z Biletów lub Wejściówek najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, kicket.com dokonuje zwrotu pieniędzy. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za Bilet lub Wejściówkę należy wysłać taką prośbę mailem na adres info@kicket.com. Zwrot pieniędzy za Bilety i Wejściówki zostanie przekazany na rachunek karty kredytowej, która została użyta do zakupu lub, jeśli za Bilety lub Wejściówki zapłacono przelewem, na numer konta bankowego, z którego został wysłany przelew. Organizatorzy wydarzeń artystycznych nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletów lub Wejściówek.

5.3. Bilety lub Wejściówki zakupione w sposób określony w Regulaminie nie uprawniają do wymiany na inne wydarzenie z wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i miejsca wydarzenia lub wykupienia opcji “Biletu flex”, która uprawnia do wymiany Biletów najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany programu, miejsca wydarzenia, terminu rozpoczęcia wydarzenia przez Organizatora lub w przypadku wykupienia opcji “Biletu flex” i zgłoszenia chęci wymiany Biletów najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, kicket.com dokonuje jednorazowej wymiany na inne wydarzenie z aktualnej oferty Serwisu lub kod rabatowy o wartości zakupionych Biletów ważny przez okres sześciu miesięcy. Wyznacza on datę, do której najpóźniej należy dokonać zakupu, natomiast wydarzenie może odbywać się w dowolnym późniejszym terminie. W celu wymiany Biletów i Wejściówek należy wysłać taką prośbę mailem na adres info@kicket.com. W przypadku, gdy Bilety na inne wybrane wydarzenie są droższe, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia brakującej kwoty. Nowe Bilety zostają wysłane na adres mailowy podany podczas zakupu, o ile Rezerwujący pisemnie nie wskaże innego adresu mailowego. Organizatorzy wydarzeń artystycznych nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletów lub Wejściówek.

5.4. Opcję “Biletu premium” i “Biletu flex” można wykupić jedynie przy rezerwacji Biletów, Wejściówek lub Dostępów online. Nie ma możliwości dokupienia dodatkowych opcji wymiany i zwrotu w terminie późniejszym niż dokonanie zakupu w serwisie.

5.5 Kwota uiszczona w ramach opłaty serwisowej nie podlega zwrotowi. Ponadto jej wartość nie jest uwzględniana w przypadku opcji wymiany.

5.6 Wejściówki nie podlegają zwrotom ani wymianom.

6. Zakup Voucherów na portalu kicket.com.

6.1. Voucher jest to Bilet otwarty do wykorzystania na dowolne spektakle z oferty portalu kicket.com z określonym terminem ważności.

6.2. Koszt Vouchera to 30 zł, 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 300 zł (zależnie od wybranej opcji).

6.3. Voucher ma określony termin ważności tj. 6 miesięcy od daty zakupu. Oznacza to konieczność zakupu Biletów lub Wejściówek poprzez portal kicket.com do ostatniego dnia ważności Vouchera.

6.4. Voucher wysyłany jest mailowo po zakupie w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres mailowy. Voucher może być ponadto wysłany pocztą w ciągu 5 dni roboczych na adres wskazany przez Użytkownika, jeśli uiszczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 15 zł za wysyłkę pocztową. Serwis nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu wynikające z winy dostawcy.

6.5. Realizacja Vouchera:

 • Aby zrealizować otrzymany voucher, należy zakupić miejsca na dowolne wydarzenie na portalu kicket.com.
 • Po wybraniu Biletów lub Wejściówek na formularzu zakupu należy wprowadzić kod z Vouchera w polu "Kod rabatowy" i potwierdzić go klikając "Zatwierdź kod".
 • Po prawidłowym wprowadzeniu kodu kwota do opłacenia zostanie pomniejszona o wartość Vouchera.

6.6. Voucher jest dokumentem uprawniającym Użytkownika do pełnej, bądź częściowej zapłaty za Bilety lub Wejściówki na dowolne wydarzenia, których oferta znajduje się na portalu kicket.com

6.7. Jeżeli wartość Vouchera jest niższa od ceny kupowanych miejsc, Użytkownik ma prawo do wykorzystania go do częściowej zapłaty ceny Biletu lub Wejściówki. Wartość Vouchera zalicza się na poczet ceny Biletu lub Wejściówki, do wartości nominalnej brutto Vouchera. Pozostała część ceny Biletu lub Wejściówki musi zostać opłacona przez Użytkownika poprzez system PayU, obsługujący transakcje internetowe na portalu.

6.8. Jeżeli wartość Vouchera jest wyższa niż cena Wejściówki, niewykorzystana wartość Vouchera nie jest zwracana Użytkownikowi i nie może zostać wykorzystana w celu zapłaty za Bilety lub Wejściówki podczas następnej transakcji.

6.9. Jeśli wartość Vouchera jest równa cenie Wejściówki lub wyższa, Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonania żadnej dodatkowej opłaty.

6.10. Jeden Voucher może zostać wykorzystany do zapłaty przy jednej transakcji. Jedna transakcja może obejmować płatność za dowolną ilość wejściówek dostępną w ofercie konkretnego wydarzenia.

6.11. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną transakcję.

6.12. Vouchera nie można zwrócić.

6.13. Za niewykorzystany Voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Spółkę.

7.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres info@kicket.com lub w formie pisemnej na adres Spółki. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

7.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

8. Ceny Wejściówek w serwisie internetowym kicket.com

Serwis kicket.com dokłada wszelkich starań, aby ceny Wejściówek dostępnych dla naszych Klientów były niższe od najtańszego Biletu normalnego na widownię, dostępnego u Organizatora na dane wydarzenie.

9. Rozwiązanie umowy

9.1. Umowa o świadczenie usługi przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w serwisie kicket.com ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Użytkownika z serwisu.

9.2. Spółka ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

Niniejszy regulamin został zaktualizowany po raz ostatni w dniu 8 maja 2024 roku.

Polityka prywatności serwisu kicket.com

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie Użytkownikom portalu kicket.com informacji o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przekazywanych Administratorowi w związku ze współpracą z podmiotami trzecimi lub wykonaniem umowy łączącej Administratora z Użytkownikami. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Polityką Prywatności z uwagi na treść nowych przepisów o ochronie Danych Osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka „ewejściówki.pl” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (03-729), ul. Targowej 61 lok. 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579264, NIP: 1132896755, REGON: 362762198 (dalej: Spółka).

2. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem Danych Osobowych jest każda czynność na Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Spółka przetwarza Dane Osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby ich zbierania, podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. Dane Osobowe przetwarzane w Spółce gromadzone są w zbiorach danych.

Nie podejmujemy czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności Użytkowników. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania dokonamy analizy ich skutków dla ochrony Danych Osobowych oraz uwzględnimy kwestie ich ochrony w fazie ich projektowania.

3. W jaki sposób, jakie Dane Osobowe i na jakiej podstawie będą przetwarzane w Spółce?

Dane Osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:

 • składania zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży biletów oferowanych na portalu kicket.com: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu (opcjonalnie). Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną: imię, nazwisko, adres email. Podstawę prawną stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • korzystania z usługi przesyłania Ankiet weryfikujących poziom zadowolenia Użytkowników oraz ich osobistych preferencji, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną: imię, nazwisko, adres email. Podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora do doskonalenia oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • organizowania konkursów: imię, nazwisko, adres email (opcjonalnie), adres do wysyłki (opcjonalnie). Podstawę prawną stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na udział w Konkursie oraz przesłanie nagrody na wskazany adres do wysyłki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Spółka będzie przetwarzać Dane Osobowe również w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Komu Spółka będzie udostępniać Dane osobowe?

Spółka będzie przekazywać Dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim zostaną przewidziane postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Spółka ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami Danych Osobowych, przetwarzanych przez Spółkę są przede wszystkim:

 • Podmioty będące Organizatorami wydarzeń, na które oferowane są Bilety lub Wejściówki na portalu kicket.com tj. teatry, filharmonie, muzea, domy kultury, kluby muzyczne, ośrodki kulturalne itp.
 • Podmioty świadczące usługę płatności internetowych;
 • Podmioty świadczące usługę hostingu;
 • Podmioty świadczące usługi księgowe;
 • Podmioty świadczące usługi prawne;
 • Podmioty świadczące usługę Newslettera;
 • Podmioty świadczące usługi informatyczne lub programistyczne, usługi obsługi strony www, a także usługi narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej;
 • Podmioty świadczące usługi marketingu;
 • Podmioty świadczące usługi kurierskie.

5. Jak długo Spółka będzie przetwarzać Dane Osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę do wykonywania tej czynności. W niniejszej Polityce Prywatności Spółki dotyczącej retencji danych określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to ze wskazanych podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 • w przypadku, gdy Spółka przetwarza Dane Osobowe na podstawie zgody Użytkownika, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;
 • w przypadku, gdy Spółka przetwarza Dane Osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania wskazanego wyżej interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest wykonanie umowy, wówczas będą one przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

6. Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Danych Osobowych?

Spółka jako Administrator Danych Osobowych odpowiada za realizację praw, które przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich Danych Osobowych. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony Danych Osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@kicket.com. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • dostęp do danych osobowych Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które Spółka przechowuje jako Administrator Danych Osobowych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie nam e-maila lub telefonicznie;
 • wycofanie zgody w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o niezwłoczne przesłanie do nas wiadomości email;
 • każdy Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest słuszny przez szczególną sytuację. Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np., gdy Użytkownik zauważy, że jego Dane Osobowe są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy Dane Osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę albo gdy zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych zostanie cofnięta. Nadto, w przypadku, gdy zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych lub gdy Dane Osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane Osobowe powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Spółka zaprzestanie przetwarzania Dane Osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do nich istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkowników lub Dane Osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z kolei prawo do przenoszenia Danych Osobowych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, w sposób automatyczny.
 • wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi w stosunku do treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Dane Osobowe, prosimy kierować na adres mailowy: info@kicket.com Na wszystkie otrzymane wiadomości w tych sprawach odpowiemy Państwu w niezwłocznym terminie.

Osoby, których Dane Osobowe przetwarza Spółka mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Czy Spółka będzie profilować Dane Osobowe?

W procesie analizy ryzyka będziemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania na podstawie danych podanych w ankietach, aktywności na stronie oraz dokonywanych zakupów. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w wyniku analiz statystycznych. Profilowanie oznacza przetwarzanie Danych Osobowych polegające na wykorzystaniu ich do oceny upodobań i preferencji Użytkowników pod kątem podejmowania działań marketingowych, których celem jest personalizowania ofert.

8. Czy Spółka wykorzystuje pliki „cookies”?

W celu prawidłowego działania Serwisu, Spółka korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu. Obejmują zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Spółka wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Spółka wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na Platformie i utrzymywania sesji Użytkownika oraz konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takich jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa danych i korzystania z Serwisu, analiza i badania oglądalności, a także świadczenie usług reklamowych.

Spółka wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu za pośrednictwem narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics, wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com oraz instagram.com. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili zgodnie z instrukcją wydawcy przeglądarki. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

9. Czy Spółka stosuje sekwencje odwiedzanych stron?

Użytkownik podczas korzystania z Serwisu zostawia ślad w postaci informacji elektronicznych. Tego typu dane, nazywane danymi nawigacyjnymi, mogą być gromadzone i przechowywane przez serwer strony internetowej. Dane nawigacyjne informują o rodzaju komputera i przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, a także o adresie strony internetowej, z której Użytkownik przeszedł na stronę. Spółka może gromadzić i wykorzystywać dane nawigacyjne w formie zagregowanej w celu anonimowego ustalania, ile czasu Użytkownicy spędzają na poszczególnych podstronach naszej strony internetowej, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie i w jaki sposób może modyfikować podstrony, tak, aby jak najlepiej spełniały potrzeby Użytkowników. Informacje te będą wykorzystywane do poprawy, jakości strony internetowej i świadczonych przez Spółkę usług. Gromadzenie lub wykorzystywanie danych nawigacyjnych będzie odbywać się anonimowo i w formie zagregowanej oraz nie będzie zawierać żadnych danych osobowych.

10. Czy Spółka zastosowała metody zapewniające bezpieczeństwo ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych?

Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W Serwisie stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Spółka wdrożyła również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne takie jak: pseudonimizacja, które zaprojektowane są w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, minimalizacja danych w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Spółka wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników.

11. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony Danych Osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony Danych Osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmiany technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy Dane Osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas Danych Osobowych.

12. Jak możesz się skontaktować ze Spółką?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt:

 • mailowy na adres: info@kicket.com
 • telefonicznie: 22 699 99 40
 • pocztą, pisząc na adres Spółki (Spółka eWejściówki.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-729, przy ulicy Targowej 61/4)

Niniejsza polityka została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 8 maja 2024 roku.