Dofinansowanie z UE

ewejściówki.pl sp. z.o.o. realizuje projekt współfinansowany ze śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, o tytule: „Opracowanie metod i algorytmów pozwalających na prognozowanie popytu na potrzeby stosowania dynamicznych cen biletów na wydarzenia kulturalne”. Celem projektu jest stworzenie technologii prognozowania popytu i maksymalizującej przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne. Całkowita wartość projektu: 2 283 750,00 PLN. Finansowanie ze środków EFRR: 1 773 598,21 PLN.